Thông báo mở lớp ôn thi chứng chỉ tiếng anh

Thông báo mở lớp ôn thi chứng chỉ tiếng anh
Mở lớp ôn và thi lấy chứng chỉ tiếng anh (theo phôi bằng của Bộ giáo dục & Đào tạo)
 
THÔNG BÁO
V/v mở lớp ôn, thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B, C.
 
Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ đào tạo và Xúc tiến việc làm, căn cứ vào nhu cầu của người học, nhằm tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên nhà trường có cơ hội ôn tập và thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ B, C. Trung tâm Dịch vụ đào tạo và Xúc tiến việc làm liên kết với Trung tâm ngoại ngữ Việt Nhật mở lớp ôn và thi cấp chứng chỉ, cụ thể như sau:
1. Đối tượng học: Học sinh, sinh viên nhà trường (năm thứ 2, thứ 3), người học có nhu cầu.
2. Địa điểm ôn và thi: Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Thủy Sản.
3. Kinh phí ôn, Thi:
- Chứng chỉ Tiếng Anh B: 400.000đ
- Chứng chỉ Tiếng Anh C: 450.000đ
    Thời gian đăng ký học đến hết ngày 20/01/2015, tại Trung tâm Dịch vụ Đào tạo và Xúc tiến việc làm. Điện thoại: 0313.613.526/ 0973.828.804./.
 
 
 
 
Nơi nhận:
- BGH để báo cáo;
- GVCN, các lớp HSSV trong toàn trường;
- Lưu TT.
TRUNG TÂM DVĐT & XTVL
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(đã ký) 
 
 
Nguyễn Văn Khoán
 
 
 
 
 

Nguồn tin: Trung tâm Dịch vụ đào tạo & XTVL