Chức năng nhiệm vụ phòng Đào tạo

Chức năng nhiệm vụ phòng Đào tạo trường Cao đẳng nghề Công nghệ Kinh tế & Thủy sản

a) Giúp Hiệu trưởng thực hiện các công việc sau:
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy hằng năm và kế hoạch đào tạo dài hạn của Nhà trường;
- Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề;
- Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề;
- Giải quyết chế độ chính sách đối với người học;
- Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề;
- Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định;
Xây dựng và thực hiên kế hoạch quan hệ hợp tác quốc tế của Nhà trường.

b) Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Lao động–Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.

c) Thực hiện công tác thư viện, liên kết đào tạo liên thông, đào tạo dài hạn trong và ngoài trường,...

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.